You are here

สื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ออร์โธปิดิกส์

 

              ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิชานี้นักศึกษาแพทย์จะได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคกลุ่มอาการ ภาวะที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ การบาดเจ็บจากกระดูกหักและข้อเคลื่อน หลักการวินิจฉัย ดูแลรักษาแบบองค์รวม การป้องกันโรคการรักษาโดยวิธีทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัด และการส่งต่อ เพื่อตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยกายอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อน ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อตัดขาเทียมอย่างเหมาะสม การให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลตนเองที่บ้าน หัตถการพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตออกเป็น 2 รายวิชา ตำราเรียนออร์์โธปิดิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) ให้สำหรับการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนี้

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599