วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / วิธีแห่งออร์โธ

วิสัยทัศน์

        ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันทางการแพทย์ในสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ชั้นนำของประเทศและมีคุณภาพในระดับแนวหน้าของเอเซีย

พันธกิจ

         ภาควิชาออร์โธปิดิกส์มีพันธกิจร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาแพทยศาสตร์ และผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ที่มีความสามารถในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการแพทย์มาเพื่อให้บริการทางการแพทย์และวิชาการ รวมทั้งรณรงค์และชี้นำสังคมด้านสุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ ทั้งนี้ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาและฝึกอบรม รวมถึงสร้างสรรค์การวิจัยเพื่อ เป็นองค์ความรู้เป็นอันดับแรกและมุ่งเน้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง ส่วนงานบริการทางการแพทย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพในระดับสากลและเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนนวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ระบบบริการของประเทศ

โครงการที่ดำเนินการของภาควิชาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

         เพื่อการพัฒนาของภาควิชาอย่างต่อเนื่อง ทางภาควิชาได้จัดตั้งโครงการ Gait Lab เพื่อ มุ่งบริการ และการวิจัยให้กับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ได้รับการตรวจรักษา เพื่อคุณภาพของงานการบริการ และงานวิจัยต่างๆของภาควิชา ทางด้านการศึกษาภาควิชาได้เป็นผู้นำ พัฒนาระบบ E-Learning เข้ามาใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์ จะเห็นได้ว่าทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์รามาธิบดีมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ด้านไม่ว่า งานบริการ งานวิจัย รวมถึงด้านการศึกษา

วิธีแห่งออร์โธ