โครงการสถาปัตย์บำบัด

 

           โครงการสถาปัตย์บำบัด (Architectural Therapy) มีแนวคิดที่จะประยุกต์และพัฒนาความรู้ทางสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระของญาติและผู้ดูแล โดยจัดตั้งคลินิกสถาปัตย์บำบัดเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ต้องการปรับบ้านให้เหมาะสมในการใช้ชีวิตประจำวัน ป้องกันการพลัดตกหกล้มและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

 

    

 

           สำหรับการประยุกต์การออกแบบบ้านแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เป็นแนวคิดที่จะสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมที่สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งทางโครงการเห็นว่ามีผู้ป่วยที่ทุพพลภาพเพิ่มขึ้น ประกอบกับประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เมื่อเกิดการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังและโรคแทรกซ้อนต่างๆ อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคกระดูกและข้อ หรือประสบอุบัติเหตุที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายเป็นระยะเวลานาน อาจไม่สามารถบำบัดโดยใช้ยารักษาโรคเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องอาศัยการปรับสภาพบ้านและที่อยู่ ซึ่งเป็นอีก 1 ในปัจจัย 4 เพื่อเสริมภาวะ กลุ่มผู้ป่วยที่เข้าร่วมกับทางโครงการล้วนเป็นกลุ่มที่มีบ้านพักอาศัยที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งขาดความพร้อมด้านการเงินในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านให้เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วย ทางคณะทำงานฯ ได้จัดตั้งกองทุนคลินิกสถาปัตย์บำบัด เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัย ภายใต้ความร่วมมือกันแบบพหุสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย

 

คณะทำงาน

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท ที่ปรึกษา
2. รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ หัวหน้าโครงการ
3. ศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ คณะทำงาน
4. ผศ.นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ คณะทำงาน
5. คุณชลธิษฐ์ ถนัดศิลปกุล คณะทำงาน
6. คุณศศิวิมล สินธวณรงค์ คณะทำงาน
7. คุณบุญเรียง พิสมัย คณะทำงาน
9. คุณวัชริดา ภิญโย คณะทำงาน
10. คุณเสาวลักษณ์ ต้องตา คณะทำงานและเลขานุการ