หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์

       วิชาออร์โธปิดิกส์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับแพทย์ โดยวิชานี้นักศึกษาแพทย์จะได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคกลุ่มอาการ ภาวะที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ การบาดเจ็บจากกระดูกหักและข้อเคลื่อน หลักการวินิจฉัย ดูแลรักษาแบบองค์รวม การป้องกันโรคการรักษาโดยวิธีทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัด และการส่งต่อ เพื่อตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยกายอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อน ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อตัดขาเทียมอย่างเหมาะสม การให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลตนเองที่บ้าน หัตถการพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตออกเป็น 2 รายวิชา ดังนี้

 1. รายวิชาการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ (Care in Musculoskeletal Problems) : (รมคร. 522) - หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2566
 2. รายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 (รมคร. 614) - หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2554

     และยังมีรายวิชาที่ให้นักศึกษาแพทย์ได้เลือกศึกษาความรู้เพิ่มเติม ออกเป็น 2 รายวิชาบังคับเลือก ดังนี้

 1. รายวิชาเลือกออร์โธปิดิกส์ทั่วไป (General orthopaedics) : (รมอธ. 431)
 2. รายวิชาเลือกเฉพาะออร์โธปิดิกส์ (Selective Orthopedics) : (รมอธ. 503)

     พร้อมยังจัดทำ โครงการสถาปัตย์บำบัด (Architectural Therapy) ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร เพื่อนำไปประยุกต์และพัฒนาส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย

 

ลักษณะการเรียน

           ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายในห้องเรียน การดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย การฝึกสัมภาษณ์และตรวจอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกห้องฉุกเฉิน การฝึกทักษะทางออร์โธปิดิกส์เบื้องต้นในห้องปฏิบัติการห้องผ่าตัด การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ สื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน ที่ทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ได้จัดเตรียมให้ศึกษาและค้นคว้า

 

การประสานงานด้านการเรียนการสอนในภาควิชา

        นักศึกษาที่มีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนติดต่อขอคำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ หรือเจ้าหน้าที่การศึกษาที่ดูแล ได้ที่ คุณเพ็ญนภา อบเชย หรือคุณปาริชาติ ขวัญเนตร ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201-2630, 02-201-2632

 

สถานที่เรียน

 1. สำนักงานภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคาร 3 ชั้น 9
 2. หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2 โซน เค
 3. หน่วยรับผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 1
 4. หน่วยรับผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 2
 5. ห้องปฏิบัติการห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 3
 6. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การเดิน (Gait Analysis Laboratory Room) อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 4
 7. หน่วยงานที่ให้บริการทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี