การประยุกต์สถาปัตย์ร่วมกับการแพทย์

คลินิกสถาปัตย์บำบัด
การประยุกต์สถาปัตย์ร่วมกับการแพทย์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
12 มกราคม พ.ศ.2561
 
 

         ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก pye design channel  : pye design channel