การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค

คลินิกสถาปัตย์บำบัด
การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
20 ตุลาคม พ.ศ.2558
 
 

         ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก RAMA Channel  : RAMA Channel