ความเป็นมาคลินิกสถาปัตย์บำบัด

คลินิกสถาปัตย์บำบัด
ความเป็นมาคลินิกสถาปัตย์บำบัด
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2515
 
 

         ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : Mahidol Channel มหิดล แชนแนล