ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2567
      ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอ...
 
ขอแสดงความยินดี  ศาสตราจารย์  ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนาร...
 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิรักษ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ...
 
การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าแบบวันเดียวกลับ (AKAS : Ambulatory Knee Arthroscopic Surgery)
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดให้บริการการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า แบบไม่ต้องนอนโรงพ...
 
ขอแสดงความยินดี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิ...
 
ขอแสดงความยินดี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอแสดงความยินดี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช
 
ขอแสดงความยินดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายนันท์  วิจิตรตระการรุ่ง
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายนันท์ วิจิ...
 
วันคล้ายวันก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครบรอบ 44 ปี
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 วันคล้ายวันก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครบรอบ 44 ปี...
 
Facebook ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี
📢 ช่องทางใหม่ในการติดตามข่าวสาร และข้อมูลที่น่าสนใจของภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 
Orthopaedics Ramathibodi Alumni 2022
ขอเชิญอาจารย์, ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน Orthopaedics Ramathibodi ทุกรุ่น-ทุกท่าน พบปะสังสรรค์ ในงาน Alumni 2022
 
ขอแสดงความยินดี  ศาสตราจารย์  ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนาร...
 
ขอแสดงความยินดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์จักรพงษ์ อรพินท์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรพงษ์ อรพิ...

Pages

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599