Facebook ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี
📢 ช่องทางใหม่ในการติดตามข่าวสาร และข้อมูลที่น่าสนใจของภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 
Orthopaedic Cadaveric Workshop 2024 Season 2
ประชาสัมพันธ์ Orthopaedic Cadaveric Workshop 2024 Season 2
 
แสดงความยินดีแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2567
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ขอแสดงความยินดีแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2567
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพร แสงเพชร
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพร แสงเพชร
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์
 
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ. ประเทศไทย ประจำปี 2566 ด้านการสอน
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
 
วันคล้ายวันก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครบรอบ 45 ปี
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 วันคล้ายวันก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครบรอบ 45 ปี...