Orthopaedic Cadaveric Workshop 2024
ประชาสัมพันธ์ 2024 Cadaveric Workshop
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
 
ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2568
      ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอ...
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์
 
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ. ประเทศไทย ประจำปี 2566 ด้านการสอน
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  เปิดรับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
http://gaitlab.ramathibodi@gmail.comภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการ...
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์
 
วันคล้ายวันก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครบรอบ 45 ปี
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 วันคล้ายวันก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครบรอบ 45 ปี...
 
ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2567
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อย...