ORTHO NEWS: EVENT  

You are here

 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับภาควิชาออร์โธปิดิกส์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 - คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับภาควิชาออร์โ...
 
การประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อ...
 
การประชุมสัมมนาโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนาโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา...
 
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาฯและเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 - รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาฯและเจ้าห...
 
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
       วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 - ศ.นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ และ ศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ รับเกี...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2564
       วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 - รศ.นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีร่วมกับ รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วร...
 
วันคล้ายก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ปี 2563
       วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมกับ...
 
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งที่ 1 ของแพทย์ประจำบ้าน และคณาจารย์ ภาควิชาออร์โธปดิกส์ 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599