Orthopaedic Cadaveric Workshop 2024
ประชาสัมพันธ์ 2024 Cadaveric Workshop
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
 
ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2568
      ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอ...
 
การประชุมสัมมนากำหนดทิศทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ในอนาคต
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ในอนาคต
 
การประชุมสัมมนาสรุปโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนาสรุปโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำ...
 
การประชุมสัมมนาสรุปโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนาสรุปโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการ...
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์
 
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ. ประเทศไทย ประจำปี 2566 ด้านการสอน
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  เปิดรับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
http://gaitlab.ramathibodi@gmail.comภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการ...