การศึกษารายวิชาออร์โธปิดิกส์

 

          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจมุ่งมั่นที่จะผลิตแพทย์ ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในโรคกลุ่มอาการภาวะที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ออกมารับใช้สังคมตรงต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาออร์โธปิดิกส์

          การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ จะได้รับการศึกษา ฝึกทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับโรคกลุ่มอาการ ภาวะที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ การบาดเจ็บจากกระดูกหักและข้อเคลื่อน หลักการวินิจฉัย ดูแลรักษาแบบองค์รวม การป้องกันโรคการรักษาโดยวิธีทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัด และการส่งต่อเพื่อตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยกายอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อน ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อตัดขาเทียมอย่างเหมาะสม การให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลตนเองที่บ้าน หัตถการพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีเจตคติทางการแพทย์ที่ดี มีการพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อการรักษาบริบาลผู้ป่วยให้มีอาการทางโรคกลุ่มอาการภาวะที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ที่ดีขึ้น

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรดังนี้

  1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
  3. หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด