สร้างหมอด้วยมือ

สร้างหมอด้วยมือ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Best Practice Innovative Teaching Award 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

         สามารถรับชมคลิปวิดีโอได้ที่ kmmasterclass.mahidol.ac.th