หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาออร์โธปิดิกส์

 

 

            ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ โดยมีความมุ่งมั่นในการจัดการฝึกอบรมผลิตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานเป็นทีมได้ดีทั้งภายในวิชาชีพ และสหวิชาชีพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ตรงต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

         ภาควิชาออร์โธปิดิกส์มีความมุ่งมั่นในการจัดการฝึกอบรมผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์ ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อปัญหาโครงสร้างทางสาธารณสุขของประเทศทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการบาดเจ็บทางกระดูกและข้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สามารถดูแลและคัดแยกผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วนได้อย่างเหมาะสม ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยอาศัยการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา และยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม มีความรู้ ความสามารถในเวชปฏิบัติในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สามารถคิดวิเคราะห์นำข้อมูลทางวิชาการมาประกอบการรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองในระยะยาว พัฒนาตนเองให้ทันกับความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อความรู้และนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ สามารถในการคิดค้นและวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วยและระบบสาธารณสุขได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และเพื่อนร่วมวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ เปี่ยมด้วยเจตคติอันดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนะคติอันดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิของผู้ป่วย และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู้ข้อจำกัดของตนและวิธีส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพด้านระบบบริการผู้ป่วยและสามารถชี้นำสังคมในการป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บ รวมถึงภาวะผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานเป็นทีมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการฝึกอบรม มีจิตวิญญาณของความเป็นออร์โธปิดิกส์รามาธิบดีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

    

 

ลักษณะการการฝึกอบรม

           ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายในห้องเรียน การดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย การฝึกสัมภาษณ์และตรวจรักษากลุ่มอาการโรคทางออร์โปิดิกส์ของผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยในและแผนกห้องฉุกเฉิน การฝึกทักษะทางออร์โธปิดิกส์ในห้องปฏิบัติการห้องผ่าตัด

 

การประสานงานด้านการฝึกอบรมในภาควิชา

           แพทย์ประจำบ้านที่มีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการเรียนการฝึกอบรมติดต่อขอคำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ หรือเจ้าหน้าที่การศึกษาที่ดูแล ได้ที่ คุณกชพร กิตติธนากร หรือคุณชฎากาญจน์ จิตต์ตั้งเจริญ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201-2454, 02-201-2468

 

สถานที่ฝึกอบรม

  1. สำนักงานภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคาร 3 ชั้น 9
  2. หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2 โซน เค
  3. หน่วยรับผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 1
  4. หน่วยรับผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 2
  5. ห้องปฏิบัติการห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 3
  6. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การเดิน (Gait Analysis Laboratory Room) อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 4
  7. หน่วยงานที่ให้บริการทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  8. หน่วยงานที่ให้บริการทางออร์โธปิดิกส์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 
 
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
คณะกรรมการหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
การศึกษา/วิจัย
การศึกษา/วิจัย
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
รางวัล/ความเป็นเลิศ
รางวัล/ความเป็นเลิศ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน
ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน
ทำเนียบศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้าน
ทำเนียบศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้าน
การรับแพทย์ประจำบ้าน
การรับแพทย์ประจำบ้าน