การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง

การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง
นายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลรองอันดับ 3 ผลงานได้รับการสนับสนุนประกวดในงาน HA national forum 2019 ระดับประเทศ
12 มีนาคม พ.ศ.2562
 
 

 

รางวัล Best Practice Innovative Teaching Award 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

         สามารถรับชมคลิปวิดีโอได้ที่ kmmasterclass.mahidol.ac.th

 

 

 

         ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก MahidolQD : MahidolQD

 
 

         ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก HA Thailand : HA Thailand