You are here

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก

            หน่วยออร์โธปิดิกส์เด็ก ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนดพันธกิจ ของแผนการฝึกอบรมโดยมุ่งหวังให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะหัตถการ ในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ให้การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันภาวะกระดูกหัก ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อในเด็กที่ซับซ้อนกว่าระดับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป ความผิดปกติของการเดินและการเคลื่อนไหว และให้คำปรึกษาด้านออร์โธปิดิกส์เด็กแก่สหสาขา ผู้ป่วยและครอบครัว สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง เอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีความสามารถในการทางานแบบมืออาชีพ มีทักษะในการสื่อสาร และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้ป่วยและญาติ สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมทั้งภายในวิชาชีพและแบบสหวิชาชีพ มีเจตนารมณ์และความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาวิชาชีพ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ รวมถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการทบทวนและการทำวิจัยตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัยที่ถูกต้อง และทำเวชปฏิบัติโดยคำนึงถึง ภาพรวมและสอดคล้องกับบริบทของระบบสุขภาพ
 
หลักสูตรออร์โธปิดิกส์เด็ก
หลักสูตรออร์โธปิดิกส์เด็ก
คณะกรรมการหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร
การศึกษา/วิจัย
การศึกษา/วิจัย
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
รางวัล/ความเป็นเลิศ
รางวัล/ความเป็นเลิศ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599