ลำดับ สถาบันที่ร่วมตกลงความร่วมมือ ระยะเวลาที่ตกลงความร่วมมือ ดาวน์โหลด
1 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 11 กรกฎาคม 2561 - 11 กรกฎาคม 2566
2 โรงพยาบาลท่าวุ้ง 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2566
3 โรงพยาบาลบ่อพลอย 1 มีนาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2565
4 โรงพยาบาลศรีธัญญา 18 มีนาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2565
5 โรงพยาบาลเสนา 20 มีนาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2565
6 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 20 มีนาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2565
7 สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 4 มีนาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2565
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 6 มิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2565
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 27 มีนาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2565
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา 20 มีนาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2565
11 กรมการแพทย์ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลสมเด็จพระสีงฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)) 1 พฤษภาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2567
12 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2568
13 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 2 กันยายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2567
14 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 8 กรกฎาคม 2564 - 8 กรกฎาคม 2569
15 โรงพยาบาลนครธน 15 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2569
16 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 15 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2569
17 โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 20 เมษายน 2564 - 20 เมษายน 2571
17 โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565 - 2567
17 โรงพยาบาลรามาธิบดี (หลักสูตรวุฒิบัตร) 4 มกราคม 2564 - 3 มกราคม 2567
Thai