โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 4 มีนาคม 2565 เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

มหาวิทยาลัยมหิดล โรเรียนมยามาลรามาริบ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 4 มีนาคม 2565

เปิดรับสมัคร

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ㆍสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

โครงการพิเศษ (เฉพาะพยาบาลประจำการของฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ㆍสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หนังสือรับรอง

@RamaCNEC

ลงทะเบียน

rama.nsscp2016@gmail.com

ค่าสมัครสอบคัดเลือก 600 บาท

ชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์

SCB

ชื่อบัญชี หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

เลขที่บัญชี 026-461002-9

0-2201-2016

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของดนตรีบำบัดต่อกลุ่มอาการ หลังได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงตับ ในผู้ป่วยมะเร็งตับ โดย นางสาววาสนา ขันตี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เรื่อง

ผลของดนตรีบำบัดต่อกลุ่มอาการ

หลังได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงตับ

ในผู้ป่วยมะเร็งตับ

โดย

นางสาววาสนา ขันตี

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามจันทรา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ

zoom

 

 

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมวางแผนจำหน่ายต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เรื่อง

ผลของโปรแกรมวางแผนจำหน่ายต่อความรู้

พฤติกรรมการดูแลตนเอง

และความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

โดย

นางสาวอัจฉรา พลไชย

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรลักณ์ เอื้อกิจ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น.

 
ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 
ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2564 ในประเภทอาจารย์ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกย่องให้กำลังใจผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์ และทีมวิจัยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี
แด่ คณาจารย์ และทีมวิจัยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

  ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง