รับมอบสเปรย์ฉีดหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ขวด จากรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณบดี คณะเภสัชศาสต...

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ศจย. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภ...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนซอยสวนเงิน นำทีมโดย รศ.ดร.นพ...

 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบ...

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ นำทีมโดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ...

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ​...

 

วันที่ 29 เมษายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพมอบสิ่งของจำเป็นในช่วงโควิด-19 แก่ 6 ชุมชนใกล้เคียง

 

วันที่ 24 เมษายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รอ...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ มอบแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และของที่ระลึกจากโครงการหาร์มสร้างสุข ให้แก่สำนักงานเขต...

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ได้นำผลผลิตจากโครงการฯ ส่งตรวจหาสารเคมี โดยได้รับค...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน วันที่ 25 มีนาคม 2563

 

กิจกรรมนัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563