You are here

โครงการ โควิด-19 เปลี่ยน...เรา ปีงบประมาณ 63

โครงการ โควิด-19 เปลี่ยน...เรา ปีงบประมาณ 63
     หลักการและเหตุผล

     โควิด-19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก เปรียบได้กับการทำสงครามโลกครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นสงครามระหว่างคนกับไวรัส คู่ต่อสู้ที่จับต้องไม่ได้ มองไม่เห็น และปราศจากรูปแบบการรบตามตำราที่ผ่านมา หากผลกระทบที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงแรกคือ การบริการสุขภาพที่ต้องปรับตัว ไม่เพียงแค่การดูแลรักษาสำหรับโควิด-19 หากระบบสุขภาพทั้งมวลกลับต้องเปลี่ยนแนวทางการบริการ เนื่องจากเกิดข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น การอยู่บ้าน การเว้นระหว่างห่างทางกายภาพ โรงพยาบาลต้องสร้างระบบบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ได้แก่ การตรวจผ่านระบบออนไลน์ การส่งยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น อีกทั้งมีผลกระทบต่อเนื่องถึงวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน ของประชาชนทุกคนอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในสภาวการณ์เช่นนี้ พวกเราทุกคนต้องเรียนรู้ในการปรับตัวและวางแผนต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะสามารถปรับตัวได้ สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะช่วยให้เราได้โอกาสในการเตรียมตัวรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไร งานสร้างเสริมสุขภาพจึงเห็นโอกาสที่จะให้บุคลากรและนักศึกษาได้บอกเล่าประสบการณ์ในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยส่งผ่านด้วยงานเขียนหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ เป็นข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพื่อถอดบทเรียนถึงผลกระทบของโควิด-19 และเป็นข้อมูลที่นำมาใช้ในการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

     วัตถุประสงค์

     เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อบุคลากรและนักศึกษา และร่างแนวทางการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน

     การดำเนินโครงการ
  1. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
  2. รวบรวมผลงาน
  3. ถอดบทเรียนจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
  4. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม

     ได้รับคำตอบจากการตอบบแบบสำรวจออนไลน์ สรุปได้ดังนี้

    จัดทำ Infographic เรื่อง New Normal ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ภายในคณะฯ และสังคม

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543