You are here

โครงการ WALK TOGETHER ปีงบประมาณ 65

โครงการ WALK TOGETHER ปีงบประมาณ 65
     หลักการและเหตุผล

    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพบุคลากร มีการสนับสนุนจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น โครงการลดน้ำหนัก โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โครงการกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น จากการสำรวจสุขภาพบุคลากร 3 ปีย้อนหลัง พบว่า บุคลากรที่ไม่ได้ออกกำลังกาย ปี 2560-2562 คิดเป็นร้อยละ 52.08, 52.12, 50.80 ตามลำดับ การเดินเป็นวิธีรักษาสุขภาพที่ทำได้ง่ายๆ ไม่สิ้นเปลือง เป็นอิสระและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ไม่ต้องมีเทรนเนอร์ ทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้และปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักมาก ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย หรือไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานาน การเดินออกกำลังวันละ 30 นาทีทุกวัน สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้มากถึงร้อยละ 27 นอกจากนี้การเดินยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ป้องกันภาวะสมองเสื่อม เสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น การเดินยังช่วยในด้านจิตใจและอารมณ์ ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข คือ serotonin ซึ่งช่วยลดอาการซึมเศร้า ความวิตกกังวลและความเครียด

     งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานสื่อสารองค์กร จัดทำโครงการ WALK TOGETHER ขึ้น เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรค โดยคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการเดิน โดยตั้งเป้าหมายรวมกัน 500,000,000 ก้าว และส่งเสริมการเป็นผู้ให้แก่เด็กและเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ซึ่งจากการสอบถามความต้องการ คือ จักรยานสำหรับเด็กและเครื่องออกกำลังกายให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งคณะฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง รวบรวมข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นผ่าน application เช่น ดัชนีมวลกาย การเผาผลาญพลังงาน จำนวนก้าว ข้อมูลการเดินทาง เป็นต้น มาพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้เกิดสุขภาวะที่ดีของคนในองค์กรต่อไป

     วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเป็นผู้ให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดสุขภาวะที่ดีของคนในองค์กร
     การดำเนินโครงการ
 1. จัดทำแผนที่เส้นทางเดินเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ช่องทางต่างๆ เช่น ประชุมกรรมการประจำคณะฯ, screen sever,1:20, สื่อประชาสัมพันธ์, เดินประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานต่างๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
 3. กิจกรรม เปิดตัวโครงการ WALK TOGETHER
 4. กฎและกติกา
 • ผู้เข้าร่วมโหลด app pacer และเข้าร่วมกลุ่ม line เพื่อ update ข้อมูล ผ่านช่องทาง line
 • จำนวนก้าวที่นับจะตัดรอบทุกวันที่ 28 ของเดือน
 • รายงานผลแบบรายบุคคลและแบบภาพรวมทุกวันที่ 1 ของเดือน ผ่าน app line และสื่อประชาสัมพันธ์ web board

 5. กิจกรรมสรุปผลกิจกรรมและมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการดังนี้

 • รางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีจำนวนก้าวมากที่สุด 10 อันดับแรก
 • รางวัลหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม (ที่ได้รับการ คัดเลือก)
 • รางวัลเป้าหมายรวมสูงสุด 500,000,000 ก้าว

 6. สรุปผลโครงการ

     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม
 • จำนวนก้าวรวม ณ ปัจจุบัน

 • กิจกรรม WALK TOGETHER Season 2 สมัครและร่วมเล่นเกมส์ที่บูธ ในงานเปิดตัวโครงการ Happy Healthy RAMA รับเลย สติ๊กเกอร์ไลน์ สร้างเสริมสุขภาพ ภายในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563

 • กิจกรรม D-DAY 11.11 กระตุ้นการเดินเพิ่มกิจกรรมทางกาย

 • กิจกรรม D-DAY 12.12 กระตุ้นการเดินเพิ่มกิจกรรมทางกาย

กิจกรรม หา เรื่อง เดิน กระตุ้นการเดินเพิ่มกิจกรรมทางกาย

กิจกรรม D-DAY 2.2 / D-DAY 3.3 กระตุ้นการเดินเพิ่มกิจกรรมทางกาย

 • กิจกรรมโครงการ Walk Together Season 1 ที่ผ่านมา

   • กิจกรรม 7 วัน 100,000 ก้าว
   • กิจกรรม D-Day เดินดี มีแต่ได้ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
   • งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ งานสื่อสารองค์กร และศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรตามหน่วยงาน และภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมโครงการ walk together และสุ่มแจก 10 รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่
   • กิจกรรม D-Day เดินดี มีแต่ได้ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
   • มอบจักรยานจำนวน 10 คัน แก่น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
   • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Smart Watch รอบที่ 2 (ผู้เข้าร่วมที่มีจำนวนก้าวรวมมากที่สุด 1-10 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2563)
   • มอบสายคล้องคอและซองใส่บัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2563 ทุกท่าน

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543