You are here

โครงการ ปันความรู้สู่สุขภาพ ปีงบประมาณ 65

โครงการ ปันความรู้สู่สุขภาพดี ปีงบประมาณ 65

     หลักการและเหตุผล

    ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีนโยบายชัดเจนในการชี้นำสังคมด้านสร้างเสริมสุขภาพ โดยระบุหมวดหมู่ของกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คือชุมชน ผู้ป่วย/ญาติ และบุคลากร อีกทั้งต้องการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสุขภาพที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งภายในชุมชนนั้นประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายวัย คือ วัยเด็ก วันทำงาน และวัยสูงอายุ การปลูกฝังลักษณะนิสัยของการดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และควรปลูกฝังตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก เพื่อให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัว และนำไปปฏิบัติเมื่อเติบโต

    งานสร้างเสริมสุขภาพ เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในวัยเด็ก และมุ่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้ดูแล (ผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยง) เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อีกทั้งมุ่งหวังให้พี่เลี้ยงเข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กได้อย่างถูกต้อง  

    จึงได้จัดทำโครงการ “ปันความรู้...สู่สุขภาพดี” ให้แก่ครู พี่เลี้ยง  อย่างต่อเนื่องทุกปี  ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มดังกล่าว ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมและผลักดันศักยภาพในด้านความรู้ของการเป็นพี่เลี้ยงเด็กก่อให้เกิดการดูแลด้านสุขภาพของเด็กได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป

 

ภาพกิจกรรม

 

     วัตถุประสงค์หลักของโครงการ
  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ครู พี่เลี้ยงเด็ก
  2. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และความชำนาญการเฉพาะทางด้านสุขภาพให้แก่ครู และพี่เลี้ยงเด็ก
  3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีของครู และพี่เลี้ยงเด็ก

 

     ภาพกิจกรรม

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543