You are here

โครงการ รามาร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ปีงบประมาณ 65

โครงการ รามาร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ปีงบประมาณ 65
     หลักการและเหตุผล

     สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้ดำเนินโครงการรามาร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากร ผู้ใช้บริการ เยาวชนและประชาชน ให้เห็นถึงพิษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานให้เยาวชนและสังคมไทยห่างไกลจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และในปีงบประมาณ 2563 นอกจากการดำเนินการต่อเนื่องแล้ว คณะฯ มีแผนจัดทำป้ายรณรงค์ในระยะ 5 เมตรจากทางเข้า - ออก และช่องระบายอากาศ ตามราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณะฯ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% รวมทั้งส่งเสริมและหาแนวทางเพื่อเอื้อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น

     วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริม กระตุ้น ให้บุคลากร นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ทราบถึงพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสร้างแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้เข้าถึงง่ายขึ้น
 • เพื่อทำให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%
 • เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในการจัดทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่
 • มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่สู่สังคมในวงกว้าง
     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม
 1. การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม/สถานที่ปลอดบุหรี่
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบพบผู้สูบบุหรี่ ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563

 • รายงานการควบคุมบุคคลภายนอกสูบบุหรี่ภายในคณะฯ

2. การจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์

 • แผนงานจัดทำป้ายรณรงค์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปลอดบุหรี่ 100%

ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำป้ายรณรงค์เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปลอดบุหรี่ 100% หลายจุด อาทิ ป้ายใหญ่ด้านข้างอาคาร 4 ติดถนนพระราม 6 , ป้ายใหญ่ด้านข้างอาคารฉุกเฉิน ,ป้ายใหญ่ด้านหลังโรงพยาบาล (ประตู 5) , ป้ายโรงเก็บขยะและตรงข้ามถังเก็บออกซิเจนและป้ายราชกิจจานุเบกษา ห้ามสูบบุหรี่ในระยะ 5 เมตร ประตูทางเข้า – ออก และช่องระบายอากาศ ติดกับประตูและรอบรั้วโรงพยาบาล

ทั้งนี้ในส่วนของอาคารหลักได้ดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบป้ายรณรงค์ทั้งหมด 3 จุด และติดโปสเตอร์อาคารจอดรถ 4 อาคาร ดังนี้

1.ด้านข้างอาคาร 4 ติดถนนพระราม 6

2.ด้านหลังโรงพยาบาล (ประตู 5 )

3.ด้านข้างประตูรั้วติดกับคณะวิทยาศาสตร์

4.ติดโปสเตอร์อาคารจอดรถ 4 อาคาร คือ อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี อาคารจอดรถใต้หอพักแพทย์ อาคารจอดรถโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี อาคารจอดรถอาคารวิจัยและสวัสดิการ

 • สำรวจและวางแผนในการติดป้ายรณรงค์เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังนี้

  1. อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

  2. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

  3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. การดำเนินการชุมชนปลอดบุหรี่/การการจัดกิจกรรมบุหรี่ในชุมชน

1. ลงพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงินปฏิบัติการเชิงรุกด้วยมาตรการเลิกบุหรี่ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างพลังชุมชนเลิกบุหรี่ ลดเสี่ยง COVID-19

 • สำรวจข้อมูล ประเมิน และคัดกรองผู้สูบบุหรี่ในชุมชน
 • จัดกิจกรรม “เลิกสูบ เลิกป่วย เลิกจน” ให้กับชุมชนสวนเงินปลอดโควิด-19 ปลอดบุหรี่ วันที่ 9  พฤษภาคม 2563 ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

2. จัดกิจกรรม “รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19” ในวันที่ 29  พฤษภาคม 2563 ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

 • ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประธานอาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครชุมชน 8 ชุมชน
 • สำนักงานเขตราชเทวี
 • นักศึกษา 4 หลักสูตร
 • คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่
 • คณะอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
 • คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543