You are here

โครงการ เครือข่ายมิตรภาพบำบัด ปีงบประมาณ 65

โครงการ เครือข่ายมิตรภาพบำบัด ปีงบประมาณ 65
     หลักการและเหตุผล

    จากการดำเนินโครงการเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี ในปีที่ผ่านมาพบว่ากลุ่ม/ชมรมมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี ยังคงดำเนินกิจกรรมกลุ่ม/ชมรมอย่างต่อเนื่อง บางกลุ่มมีระดับความสำเร็จที่พัฒนาขึ้น และในบางกลุ่มไม่ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานของกลุ่ม/ชมรมในรูปแบบของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self Help Group) และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และประสบผลสำเร็จมีความยั่งยืน ต้องอาศัยงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มมิตรภาพบำบัด ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ในปีงบประมาณ 2563 นี้ งานสร้างเสริมสุขภาพยังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน การเสริมพลังใจ และกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้เพื่อให้กลุ่ม/ชมรมสามารถดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยความสุขและมีพลังใจ นอกจากนี้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกับทีมสุขภาพ ของโรงพยาบาล และเกิดการประสานงานระหว่างเครือข่ายมิตรภาพบำบัดในโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรในทีมสุขภาพ ที่มีความสนใจในการก่อตั้งกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัดอื่นๆ ในกลุ่มผู้ป่วย

     วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างสัมพันธภาพกลุ่มและระหว่างกลุ่มให้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามพฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
 • เพื่อเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลกลุ่ม/ชมรมอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงบุคลากรสามารถเข้าถึงกิจกรรมเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี เพิ่มขึ้น
     การดำเนินโครงการ
 1. ประชาสัมพันธ์กลุ่ม/ชมรมเครือข่ายมิตรภาพบำบัดให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางต่างๆ
 2. รวบรวมข้อมูล สอบถามเรื่องตัวชี้วัด กระบวนการ ผลลัพธ์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานกลุ่ม/ชมรม
 3. จัดให้ความรู้ โดยผู้มีประสบการณ์ตรง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องตัวชี้วัดด้านสุขภาพ
 4. จัดทำคู่มือการรายงานผลการดำเนินงาน
 5. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A โรคมะเร็งต่างๆ กลุ่ม B กลุ่มที่ต้องมีผู้ดูแล และ กลุ่ม C อื่นๆ
 6. ติดตามความคืบหน้ากลุ่ม/ชมรม
 7. จัดกิจกรรมเสริมพลังผู้ดูแลกลุ่ม/ชมรม และเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง/ปี
 8. ประชุมผู้ประสานงานของทุกกลุ่ม/ชมรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด
 9. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม
ถ่ายทำ RAMA CHANNEL เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่ม/ชมรม  ติดตามชมได้ในรายการ Rama Square ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00-12.00 น เริ่มออกอากาศตอนแรก วันที่ 29 มิถุนายน 2563
 

กลุ่ม/ชมรมที่ร่วมถ่ายทำทั้งหมด 8 กลุ่ม คือ

 1. ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามธิบดี
 2. ชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่ (มะเร็งเต้านม)
 3. ชมรมกลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี่ ประเทศไทย
 4. กลุ่มครอบครัวเบาหวาน
 5. ชมรมประกายพรึก (มะเร็งนรีเวช)
 6. ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี
 7. กลุ่มรามาอ่อนหวาน
 8. กลุ่มสนับสนุนการดูแลตนเองของครอบครัวเด็กสมองพิการ

กิจกรรมนัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี

   เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม และเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และ นายแพทย์ณรงค์ฤทธ์ มัศยาอานนท์ กล่าวความสำคัญของ Self-help group ต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล

รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

1. อารมณ์ดี ชีวิตบวก โดย อาจารย์วิไล ตั้งปนิธานดี และทีม

2. THE BOX โดย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี

3. CHEER CHEF โดย รองศาสตราจารย์.ดร.ปรียา ลีฬหกุล

อีกทั้งได้รับการสนับสนุน ผักปลอดสารพิษจากโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในการทำกิจกรรม CHEER CHEF และอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมด้วย

กิจกรรมประชุมเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี

ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารนันทนาการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ รายละเอียดของการจัดกิจกรรมมีดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแลตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงแผนการดำเนินงานเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี ในปีงบประมาณ 2564

โดย อ.วิไล ตั้งปนิธานดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และทีมงานสร้างเสริมสุขภาพ

2. กิจกรรมสานสัมพันธ์

โดย ทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี

โดย ทีมผู้ประสานงานเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี

4. สรุปผลการจัดกิจกรรม

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543