You are here

โครงการชมรมรามาธิบดีอาวุโส ปีงบประมาณ 65

โครงการ ชมรมรามาธิบดีอาวุโส ปีงบประมาณ 65
     หลักการและเหตุผล

     ชมรมรามาธิบดีอาวุโส ได้ดำเนินกิจกรรมมา 13 ปี ภายใต้การสนับสนุนของคณะฯ ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้ว และบุคลากรของคณะฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 1083 คน (ณ 24 กันยายน 2562) ในปีงบประมาณ 2562 ชมรมฯจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ งานมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกผู้อาวุโสพร้อมคณะฯ การจัดประชุมใหญ่ของชมรมฯประจำปี ๒๕๖๒ การจัดทำจดหมายข่าวตามไตรมาส กิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญาการเข้ารับบริการจากหน่วยตรวจสุขภาพบุคลากร กิจกรรมทัศนศึกษารามาธิบดีอาวุโสสัญจร การจัดให้สมาชิกชมรมฯ เยี่ยมชมภารกิจส่วนขยายของคณะฯ ทุกกิจกรรมประสบผลสำเร็จด้วยดี ได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ชมรมฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับชมรม และขยายขอบเขตของภารกิจให้ครอบคลุมหรือตอบสนองความต้องการของสมาชิก และมีส่วนช่วยงานในบางภารกิจของคณะฯ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การติดตามเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วยรับรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างเป็นระบบ ทำให้เยี่ยมสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว การส่งหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรของคณะฯ ที่มีต่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้ว รวมถึงให้สมาชิกทราบการขยายภารกิจของคณะฯ อันจะก่อให้เกิดความผูกพัน และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลคณะฯ ที่ถูกต้อง

     วัตถุประสงค์

 • เตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • เป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์ของสมาชิกเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าแก่ชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม
 • เป็นคลังปัญญาโดยเชิญวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาด้านต่างๆแก่สมาชิก
 • ช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่สมาชิกในด้านสวัสดิการและบริการต่างๆ
     การดำเนินโครงการ
 1. ประชุมกรรมการชมรมฯ 4 ครั้ง
 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2 ครั้ง
 3. จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
 4. จัดทำจดหมายข่าวถึงสมาชิกตามไตรมาส ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี)
 5. จัดกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา 5 ครั้ง
 6. ดูงานการขยายภารกิจของคณะฯ 2 ครั้ง
 7. จัดทัศนศึกษาสัญจรอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรพอเพียง
 8. จัดประชุมใหญ่ประจำปี  1  ครั้ง
 9. จัดทำและส่งการ์ดแสดงความมุทิตาจิตแก่สมาชิกอายุ 75 ปีขึ้นไป
 10. ร่วมกับคณะฯ ในการดำเนินการของคณะกรรมการดูแลสุขภาพบุคลากร
     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม
 • เยี่ยมชมภารกิจของคณะฯ ณ โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี วันที่ 16 มกราคม 2563

 • กิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา หัวข้อ สมองเสื่อม วันที่ 30 มกราคม 2563

 • กิจกรรมรามาธิบดีอาวุโสสัญจร อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543