You are here

โครงการพัฒนาการเสริมพลังสุขภาพสู่ประชาชน ปีงบประมาณ 65

โครงการพัฒนาการเสริมพลังสุขภาพสู่ประชาชนปีงบประมาณ 65
     หลักการและเหตุผล

     ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ภายใต้การดูแลของงานสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ร่วมผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุดสร้างสุข มุมสืบค้นข้อมูล มุมความรู้ด้านสุขภาพ มุมเปิดโลกกว้าง และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ จึงได้วางแผนจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเน้นกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัด บุคลากร นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และเพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนและสังคมวงกว้าง เพื่อกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้

     วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชน ที่เข้าถึงได้
  2. เพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้มาร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
  3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่าน Line official Happy Healthy Rama สู่ประชาชน
     ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ด้านสุขภาพ ใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองได้
  2. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น
  3. เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ
     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม
  1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ ศูนย์เสริมพลังฯ ได้เอื้ออำนวยพื้นที่ในการรับของบริจาคของคณะฯ และเป็นสถานที่จัดเตรียมของในการนำส่งมอบต่อแก่หน่วยงานและชุมชนโดยรอบที่รับผิดชอบต่อไป

2. จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยจัดทำสื่อสุขภาพให้ความรู้ด้านสุขภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์

  • กิจกรรมวันดินโลก

  • กิจกรรมวันมะเร็งโลก

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543