You are here

โครงการ COVID Literated Star ปีงบประมาณ 63

โครงการ COVID Literated Star ปีงบประมาณ 63
     หลักการและเหตุผล

     เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 เป็นไวรัสข้ามสายพันธุ์ที่สันนิษฐานว่าเกิดจากค้างคาวมาติดเชื้อในคน โดยเริ่มระบาดในมณฑลอู่ฮั่นของประเทศจีนในช่วงปลายปี ค.ศ.2019 จนกระทั่งมีการระบาดไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินระดับโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย การป้องกันการติดเชื้อสามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 การสัมผัสกับผู้ป่วย หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากสงสัยว่าตนเองอาจจะได้รับเชื้อควรแยกสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน ขณะแยกสังเกตอาการต้องงดการเดินทางหรืออยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่น งดใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการบูรณาการทุกภาคส่วน เครื่องมือ ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อสนับสนุนบทบาทของภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนมีความรอบรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการต่างๆ ขององค์กรในการรับมือการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เพราะการรับรู้และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ตระหนักและให้ความสำคัญจึงจัด โครงการ COVID Literated Star เพื่อค้นหาบุคคลต้นแบบที่มีความรอบรู้ด้าน COVID-19 สามารถสื่อสารข้อมูลและการป้องกันที่ถูกต้อง ให้กับคนรอบข้าง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมสุขภาพดี ร่วมถึงเป็นจิตอาสาสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของคณะฯ ต่อไป

     วัตถุประสงค์
 1. เพื่อค้นหาบุคคลต้นแบบที่มีความรอบรู้ด้าน COVID-19 ช่วยสื่อสารข้อมูลและการป้องกันที่ ถูกต้องให้กับคนรอบข้าง รวมถึงการเป็นตัวอย่างในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019
 2. สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมสุขภาพดี และจิตอาสาสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของคณะฯ
     การดำเนินโครงการ
 1. ดำเนินโครงการโดยการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์ โปสเตอร์
 2. ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 1-200 ท่านแรกจะได้รับหน้ากากผ้าคนละ 1 ชิ้น และผู้ที่ตอบแบบสอบถามได้คะแนนสูงสุด 1-50 ท่านแรกจะได้รับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ท่านละ 1 ชิ้น)
 3. ประชุมคณะทำงาน จิตอาสา เพื่อสื่อสารข้อมูลและการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 4. ดำเนินโครงการโดย “COVID Literated Star” ในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ข้อมูลและการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 5. กิจกรรมอาสาสมัครสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ เช่น ภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดยา ฯลฯ)  
 6. ติดตามผลการดำเนินการของ “COVID Literated Star” อย่างต่อเนื่องโดยการสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์
 7. ประชุมคณะทำงาน, COVID Literated Star เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการ
     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม
 • คัดกรองความเสี่ยงและความรอบรู้สุขภาพเรื่องโควิด-19 ในบุคลากรและนักศึกษา จำนวนผู้ตอบ 470 คน

 • มอบหน้ากากผ้าสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 1-200 ท่านแรก

 • คัดกรองความเสี่ยงและความรอบรู้สุขภาพเรื่องโควิด-19 ในชุมชน
 1. ประชาชนมีคะแนนความรู้น้อยที่สุดด้านการป้องกันตนเองจากโควิด โดยเฉพาะการไอ/จามเมื่อไม่มีกระดาษเช็ดหน้า วิธีการใส่หน้ากากอนามัย วิธีการล้างมือและการรับประทานอาหาร
 2. ให้คำปรึกษา/สาธิตและสาธิตกลับวิธีการปฏิบัติตัวโดยเน้นประเด็นที่เป็นปัญหา

 • กิจกรรมอาสาสมัครสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ เช่น ภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดยา ฯลฯ)  

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543