You are here

โครงการ บุคลากรเลิกอ้วน ปีงบประมาณ 65

โครงการ บุคลากรเลิกอ้วน ปีงบประมาณ 65
     หลักการและเหตุผล

     ภาวะอ้วน หมายถึง ร่างกายที่มีการสะสมของเนื้อเยื่อไขมันมากเกินกว่าปกติ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการมีน้ำหนักตัวที่มากเกินเกณฑ์เพียงอย่างเดียว สามารถประเมินได้จากปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกาย (body fat) เนื้อเยื่อไขมันที่เกินนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆในคนอ้วน นอกเหนือจากปัญหาโรคแทรกซ้อนทางกระดูกซึ่งจะมาจากภาวะที่ร่างกายมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถมีเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายมากกว่าปกติได้เช่นกัน ถ้าขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม [World Health Organization (WHO). Fact sheet Obesity and overweight.๒๐๑๔;Aug]

     ปัจจุบันภาวะอ้วนจัดเป็นปัญหาสำคัญทางสุขภาพของสาธารณสุขประเทศไทย เนื่องจากภาวะอ้วน เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร (diet-related chronic disease) เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งและโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ

     จากการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ บุคลากรรับการตรวจ จำนวน 6,619 คน คิดเป็นร้อยละ 74.41 ของผู้มีสิทธิ์ตรวจทั้งหมด พบว่ามีบุคลากรบางส่วนมีปัญหาสุขภาพ ที่อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ (Non communicable diseases) เป็นจำนวนมาก รวมถึงบางส่วนที่เป็นโรคอยู่แล้ว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น โดยพบว่า กลุ่มที่มีน้ำหนักเกิน จำนวน 3,077 คน (ร้อยละ 46.52) จำแนกเป็น น้ำหนักมากกว่าปกติ (BMI 23.0-29.9)จำนวน 2,451 คน (ร้อยละ 37.06) เป็นโรคอ้วน (BMI 30.0-39.9) จำนวน 590 คน (ร้อยละ 8.92) และเป็นโรคอ้วนมาก (BMI ≥40) จำนวน 36 คน (ร้อยละ 0.54) กลุ่มที่มีค่าความดันโลหิตสูงกว่าปกติ จำนวน 617 คน (ร้อยละ 9.32) ผลตรวจ FBS มากกว่าปกติ 758 คน (ร้อยละ 11.45) ผลตรวจไขมันในเลือดจากจำนวน 1,827 คน พบ LDL สูงกว่าปกติ 1,626 คน (ร้อยละ 25.21) HDL ต่ำกว่าปกติ 329 คน (ร้อยละ 5.1) Triglyceride สูงกว่าปกติ 591 คน (ร้อยละ 9.16) Cholesterol สูงกว่าปกติ 1,771 คน (ร้อยละ 27.45) [หน่วยตรวจสุขภาพบุคลากร]

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความสำคัญในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรมาโดยตลอด โดยมีนโยบายการดูแลบุคลากรที่สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P safety strategy) ของประเทศและสอดคล้องกับมาตรฐาน HA ในระบบงานสำคัญ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (1-5.2 ข. และ ค.) ประเด็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และบุคลากรมีสุขภาพที่ดี โดยเห็นได้จากมีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรตั้งแต่แรกรับเข้า ตรวจตามวงรอบ ตรวจติดตามการรักษา เป็นต้น รวมถึงการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่จะส่งผลให้มีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน

     ในบุคลากรที่เป็นโรคอ้วน และอาจมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ้วน และยังไม่สามารถประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพด้วยการปรับพฤติกรรมได้เพียงอย่างเดียว จึงจำเป็นต้องให้แพทย์เฉพาะทางร่วมดูแลรักษา โดยมุ่งหวังเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นต้นแบบของการดูแลสุขภาพของบุคลากรของประเทศ มีการดูแลสุขภาพโรคอ้วนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

     วัตถุประสงค์

     ลดอัตราความรุนแรงของภาวะอ้วนและภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากภาวะอ้วนในบุคลากรของคณะฯ โดยวิธีโภชนบำบัดด้วยอาหารปกติและอาหารทางการแพทย์ การออกกำลังกาย  ควบคู่กับการรักษาด้วยยา  เพื่อให้บุคลากรที่มีภาวะโรคอ้วนดังกล่าวมีสุขภาพดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้นแบบที่ดีของการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ 

     การดำเนินโครงการ
  1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ภายในคณะฯ
  3. ผู้เข้าร่วมส่งรายงานอาหารที่รับประทานทานด้วยการโพสต์ในกลุ่มไลน์ทุกวัน
  4. ติดตามผู้เข้าร่วม ทุก 4 สัปดาห์
  5. เจาะเลือด ทุก 8 สัปดาห์
  6. สรุปผล ประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม
     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม
  • ตรวจประเมินสุขภาพบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543