การสัมนาถอดบทเรียนการจัดอบรมออนไลน์ "หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ"

งานสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการสัมนาถอดบทเรียนการจัดอบรมออนไลน์ "หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ"
     วันที่ 28-30 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการสัมนาถอดบทเรียนการจัดอบรมออนไลน์ "หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ" ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ