กิจกรรมดีๆ "กิจกรรม 60 นาทีเพื่อสุขภาพดี" ทุกวันพุธ เวลา 15:30 - 16:30 น. เริ่มต้นวันพุธที่...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมเสริ...

 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ และฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จ...

 

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม *ออกแบบท่าออกกำลั...

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโด...

 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจ...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ป้องกันสมองเสื่อมทำไง?"

 

       วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์กีฬารามาธิบดี และสถานสงเ...

 

ขอเชิญสมาชิกชมรมรามาอาวุโสร่วมกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญาหัวข้อเรื่อง การป้องกันโรคสมองเสื่อม

...

 

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม...

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) จำนวน 8 คน...