กิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day)วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.ณ สวนเฉลิมพระเ...

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  ชมรมผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอรามาธิบดี และผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงราม...

 

วันที่ 9 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี ณ ห้องจัดเลี้...

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ป่วยรามาธิบดี หัวข้อ บทบ...

 

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน รามาธิบดี จัดกิจกรรมแนะนำการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน วันที่ 1 กุม...

 

กิจกรรมวันเบาหวานโลก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

กิจกรรมการดูแลเท้าอย่างถูกวิธีในผู้ป่วยเบาหวาน และออกกำลังกาย เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยสามารถนำความรู้...

 

กิจกรรมเครือข่ายมิตรภาพบำบัด สานสัมพันธ์ เรียนรู้ สู่สุขภาวะ" ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ กร...

 

กิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับงานการพยาบาลป้องกันโรคแ...

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีการจัดกิจกรรมรดน้ำชมรมผู้ไร้กล่องเสียงและการประชุมวิชาการ การบริหารขากรรไ...

 

วันที่ 20 มีนาคม 2561
อาจารย์ และ นักศึกษา Mie Prefectural College of Nursing จากประเทศญี่ปุ่น...

 

กิจกรรมโยนข้าว กลุ่มมิตรภาพบำบัด ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงโรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561...