กิจกรรมเครือข่ายมิตรภาพบำบัด ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมเครือข่ายมิตรภาพบำบัด ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร เพื่อสานสัมพันธ์ เรียนรู้ สู่สุขภาวะ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งเล่าเรื่องประสบการณ์จากมิตรภาพบำบัด วิทยากรโดย คุณมานิต ประภาษานนท์