You are here

กิจกรรมเครือข่ายมิตรภาพบำบัด ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมเครือข่ายมิตรภาพบำบัด ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร เพื่อสานสัมพันธ์ เรียนรู้ สู่สุขภาวะ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งเล่าเรื่องประสบการณ์จากมิตรภาพบำบัด วิทยากรโดย คุณมานิต ประภาษานนท์

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543