กิจกรรมโยนข้าว กลุ่มมิตรภาพบำบัด ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงโรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มมิตรภาพบำบัด ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมโยนข้าวที่ฟาร์มสร้างสุขฯ โดยมีอาจารย์ภารดี เต็มเจริญ อาจารย์นิเทศน์นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้สมาชิกในชมรมฯ ได้เรียนรู้วิธีการโยนข้าว การปลูกผักสลัด ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินจนไปถึงการปลูก ดูแลรดน้ำ ได้เยี่ยมชมพืชพรรณผักต่างๆภายในฟาร์มสร้างสุขฯ อีกทั้งร่วมกันรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบจากฟาร์มฯ อร่อย สด สะอาด ปลอดภัย