You are here

กิจกรรมการดูแลเท้าอย่างถูกวิธีในผู้ป่วยเบาหวาน

วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรมการดูแลเท้าอย่างถูกวิธีในผู้ป่วยเบาหวาน และออกกำลังกาย ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543