กิจกรรมการดูแลเท้าอย่างถูกวิธีในผู้ป่วยเบาหวาน

วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรมการดูแลเท้าอย่างถูกวิธีในผู้ป่วยเบาหวาน และออกกำลังกาย ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง