กิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก 16 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก ภายในงานมีบริการวัดความดัน ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ให้คำแนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วย และบูธผักปลอดสารพิษจากโครงการฟาร์มสร้างสุขฯ ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี