You are here

กิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก 16 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก ภายในงานมีบริการวัดความดัน ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ให้คำแนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วย และบูธผักปลอดสารพิษจากโครงการฟาร์มสร้างสุขฯ ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543