จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ป่วยรามาธิบดี

"กิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ป่วยรามาธิบดี "
     วันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ป่วยรามาธิบดี หัวข้อ บทบาทหน้าที่การเป็นอาสาสมัคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวเปิดงานในตรั้งนี้ หัวข้อบรรยายมี 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. แนวคิดการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือ (ภาคทฤษฎี) 2. การปฏิบัติ "การสื่อสาร" เพื่อการช่วยเหลือ โดย ผศ.เพียรดี เปี่ยมมงคล 3. แนวคิดการเป็นอาสาสมัคร 4. รวมพลังใจอาสาสมัครรามาธิบดี โดย รศ.ดรุณี ชุณหะวัต และมอบประกาศนียบัตร แก่อาสาสมัครผู้ป่วย