กิจกรรมประชุมเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี

"กิจกรรมประชุมเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี"
     วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารนันทนาการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ รายละเอียดของการจัดกิจกรรมมีดังนี้ 1. สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแลตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงแผนการดำเนินงานเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี ในปีงบประมาณ 2564 โดย อ.วิไล ตั้งปนิธานดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และทีมงานสร้างเสริมสุขภาพ 2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ โดย ทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 3. แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี โดย ทีมผู้ประสานงานเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี 4. สรุปผลการจัดกิจกรรม