คณะฯ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท พร้อมข้าวสารจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็จ จ.นนทบุรี

มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท พร้อมข้าวสารจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็จ จ.นนทบุรี"
     รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนคณะฯ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท พร้อมข้าวสารจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็จ จ.นนทบุรี