กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โครงการฟาร์มสร้างสุข วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

"กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โครงการฟาร์มสร้างสุข"
     วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ฟาร์มสร้างสุขได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 6 โรงเรียน รวม 60 คน คุณครูของแต่ละโรงเรียน รวม 12 คน เจ้าหน้าที่ อบต. จำนวน 8 คน และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จำนวน 22 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ณ โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ