ลงพื้นที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนซอยสวนเงิน และชุมชนวัดมะกอก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม การถ่าย...

 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเร่งจัดเตรียมสถานที่อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา เพื่อเป็นศูนย์พักค...

 

ประชุมวางแผนการรับผู้ป่วย และได้ลงตรวจเยี่ยมการเร่งจัดเตรียมสถานที่อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้...

 

จัดตั้ง Community Isolation เพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของชุมชนโดยรอบคณะฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ชุมชน...

 

วันที่ 21 เมษายน 2564 มูลนิธิรามาธิบดีฯ สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่ นางสาวพิมพ์พร ทวยทา พยาบาลวิชา...

 

กิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day) 4 มีนาคม 2564

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (world obesity day) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม วันมะเร็งโลก สำหรับบุคลากร และประชาชนทั่วไป...

 

วันที่ 20 มกราคม 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงก...

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ลีลาภิวั...