การฝึกอบรม "เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับโควิด-19" เพื่อเพื่อสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับโควิด-19 แก่ผู้บริหารและพนักงาน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

"

การฝึกอบรม "เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับโควิด-19" เพื่อเพื่อสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับโควิด-19 แก่ผู้บริหารและพนักงาน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

"

     

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ ผศ.พญ.สิรินทร ฉันทศิริกาญจน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อ "เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับโควิด-19" เวลา 14:00-16:00 น. ผ่าน Zoom Application เพื่อสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับโควิด-19 แก่ผู้บริหารและพนักงาน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 50 ท่าน