พิธีปิดศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

"

พิธีปิดศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

"

     

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีปิดศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โดยมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครชุมชนและผู้นำชุมชน ที่ร่วมกันดูแล จำนวน 21 ชุมชน เพื่อเป็นการขอบคุณที่อาสาสมัครชุมชนและผู้นำชุมชน ประสานความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งยังมอบป้ายบัญญัติ 10 ประการให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปติดตั้งภายในชุมชน เสริมสร้างความรอบรู้ด้ายสุขภาพในการป้องกันโควิด-19 ในชุมชนต่อไป