จัดกิจกรรมเสริมพลังกาย ใจ ในชุมชน ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เยี่ยมติดตามสมาชิกในชุมชนที่เคยเป็นผู้ป่วยโควิด-19

"

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสริมพลังกาย ใจ ในชุมชน ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช

"

     

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสริมพลังกาย ใจ ในชุมชน ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช โดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เยี่ยมติดตามสมาชิกในชุมชนที่เคยเป็นผู้ป่วยโควิด-19 และมอบป้ายไวนิลการป้องกันโควิด-19 แบบครอบจักรวาล รวมถึงสติ๊กเกอร์ติดลูกบิดประตู เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกันโควิด-19 ของคนในชุมชน