ลงพื้นที่ชุมชนเพชรบุรีซอย 7 และชุมชนแดงบุหงา มอบถุงห่วงใยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คนในชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

"

ลงพื้นที่ชุมชนเพชรบุรีซอย 7 และชุมชนแดงบุหงา มอบถุงห่วงใยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คนในชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

"

     

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนเพชรบุรีซอย 7 และชุมชนแดงบุหงา มอบถุงห่วงใยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คนในชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ รวมถึงมอบสติ๊กเกอร์ล้างมือ ติดตามลูกบิดประตูบ้าน เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโควิด-19 ในชุมชน