งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม วันโรคอ้วนโลก ประจำปี 2565 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565

 

การประชุมออนไลน์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับตัวของชุมชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโค...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เ...

 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน...

 

กิจกรรม ชุมชนราชเทวีร่วมใจ ทำความดี สานความยั่งยืนเพื่อพ่อ ณ โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

 

มอบใบประกาศนียบัตรและเสื้อสำหรับจิตอาสาชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด – 19 จำนวน 19 คน 4 ชุมชนได้แก่ ชุ...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ม...

 

พิธีปิดศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ...

 

จัดกิจกรรมเสริมพลังกาย ใจ ในชุมชน ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เยี่ยมติดตามสมาชิกในชุมชนที่เคยเป็นผู้ป่วย...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันหัวใจโลก ประจำปี 2564 พร้อมรับของรางวัลมากมาย

 

ลงพื้นที่ชุมชนเพชรบุรีซอย 7 และชุมชนแดงบุหงา มอบถุงห่วงใยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คนในชุมชนให้ผ่านพ...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543