เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับนักศึกษาพยาบาลปร...

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับนักศึกษาปริญญา...

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีได้รับเกียรติจากประธานสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท และคณะ...

 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ สวนเ...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไ...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม วันโรคอ้วนโลก ประจำปี 2565 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565

 

การประชุมออนไลน์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับตัวของชุมชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโค...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เ...

 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน...

 

กิจกรรม ชุมชนราชเทวีร่วมใจ ทำความดี สานความยั่งยืนเพื่อพ่อ ณ โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

 

มอบใบประกาศนียบัตรและเสื้อสำหรับจิตอาสาชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด – 19 จำนวน 19 คน 4 ชุมชนได้แก่ ชุ...