โครงการ “ปันความรู้ สู่สุขภาพดี”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับอาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและทีมงานสร้างเสริมสุขภาพ
ได้ร่วมจัดโครงการ “ปันความรู้ สู่สุขภาพดี” ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปีที่ 11 โดยมี คุณชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ให้การต้อนรับภายในโครงการมีกิจกรรมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กอ่อน อาทิ การเช็ดตัวลดไข้ การดูดเสมหะ การพ่นย่า

การหยอดตา หยอดหู การทำแผล ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี