รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565