กิจกรรม "เสริมพลังกาย-ใจ และทักษะผู้ดูแลกลุ่ม"

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้จัดกิจกรรม "เสริมพลังกาย-ใจ และทักษะผู้ดูแลกลุ่ม" ให้แก่สมาชิกเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี
โดยมี รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวต้อนรับวิทยากร และสมาชิกที่เข้าร่วมงานทุกท่าน
ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และรศ.ดรุณี ชุณหะวัต รวมเป็นวิทยากรในครั้งนี้