มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่เขตราชเทวี

"

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่เขตราชเทวี

"

     

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่เขตราชเทวี ได้แก่ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม โรงเรียนวัดพระยายัง โรงเรียนกิ่งเพชร และโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โดยมีนายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตราชเทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน และผู้แทนนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้