ประชุุมหารือวางแนวทางดำเนินงานโรงเรียนปลอดภัยต้านภัยโควิด-19

"

ประชุุมหารือวางแนวทางดำเนินงานโรงเรียนปลอดภัยต้านภัยโควิด-19

"

     

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบลรามาธิบดี ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี จัดประชุุมหารือวางแนวทางดำเนินงานโรงเรียนปลอดภัยต้านภัยโควิด-19 โดยมีหัวหน้าสำนักการศึกษาเขตราชเทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกิ่งเพชร โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โรงเรียนวัดดิสหงษาราม และโรงเรียนวัดพระยายัง