ลงพื้นที่ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 (Community Isolation) ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา เพื่อสร้างความรอบรู้ แลความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 แก่ผู้นำชุมชน

"

ลงพื้นที่ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 (Community Isolation) ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา เพื่อสร้างความรอบรู้ และความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 แก่ผู้นำชุมชน

"

     

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 (Community Isolation) ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา เพื่อสร้างความรอบรู้ และความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 แก่ผู้นำชุมชน เพื่อผู้นำชุมชน จะสามารถขยายผลไปใช้ประโยชน์ในชุมชนของตนต่อไป